Platforma zakupowa

Powołanie Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, uchwałą Nr 1279/V/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. powołała Pana Adama Purwina na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO.

W okresie od dnia 25 lutego 2013 r. do dnia 6 lutego 2014 r. Pan Adam Purwin pełnił w PKP CARGO funkcję Członka Zarządu ds. finansowych. W dniu 18 listopada 2013 r., Zarząd Spółki na mocy uchwały Nr 537/2013 powierzył Panu Purwinowi, czasowy nadzór nad sprawami oraz nad komórkami organizacyjnymi Centrali Spółki należącymi do zakresu kompetencji Prezesa Zarządu. Decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła w dniu 17 grudnia 2013 r.

  • Życiorys:

Adam Purwin rozpoczął swoją karierę w 1999 roku w BRE Banku S.A., a w latach 2003 – 2008 pan Purwin pracował w Banku Polska Kasa Opieki S.A., prowadząc projekty z zakresu bankowości korporacyjnej. W latach 2008 – 2009 pełnił funkcję business development managera odpowiedzialnego za transakcje M&A w Europie Środkowo-Wschodniej w Layetana Desarrollos Inmobiliarios. W latach 2009 – 2011 pan Purwin był Dyrektorem Biura Fuzji i Przejęć oraz Kierownikiem Zespołu Operacji Kapitałowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. Od 2011 roku Adam Purwin pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego na stanowisku Dyrektora Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych, a następnie, w latach 2012 – 2013 pracował w PKP S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego ds. Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego, gdzie przygotowywał procesy prywatyzacji, w tym strategię prywatyzacyjną PKP CARGO. Od dnia 25 lutego 2013 r. do czasu powierzenia mu przez Radę Nadzorczą funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Pan Adam Purwin sprawował w PKP CARGO funkcję Członka Zarządu ds. finansowych. Pan Adam Purwin jest absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie w 2000 roku uzyskał stopień magistra prawa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Adam Purwin, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr. 168, poz. 1186, z późn. zm.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z dnia 28.02.2009 r. poz. 259 z póź. zm).