Platforma zakupowa

Powołanie do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na nową kadencję członków spełniających kryteria niezależności

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 11 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO na nową kadencję dwóch członków spełniających kryteria niezależności:

Pana Raimondo Eggink

Panią Zofię Dzik

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej Pana Raimondo Eggink wraz z oświadczeniem Spółka opublikowała raportem bieżącym Nr 28/2016 z dnia 05 maja 2016 r.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej Pani Zofii Dzik wraz z oświadczeniem Spółka opublikowała raportem bieżącym Nr 31/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Raportem bieżącym nr 30/2016 z dnia 09 maja 2016 r. Spółka poinformowała o powołaniu członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na wniosek akcjonariusza PKP S.A., w związku z § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki.

W wyniku dokonanych zmian, skład Rady Nadzorczej nowej kadencji przedstawia się następująco:

1) Pan Mirosław Pawłowski,
2) Pan Andrzej Wach,
3) Pani Małgorzata Kryszkiewicz,
4) Pan Czesław Warsewicz,
5) Pan Jerzy Kleniewski,
6) Pan Raimondo Eggink,
7) Pani Zofia Dzik.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133).