Platforma zakupowa

Powołanie członków Zarządu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 31 marca 2016 r. podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO z dniem 1 kwietnia 2016 r.:

1) Pana Grzegorza Fingasa, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych,

2) Pana Arkadiusza Pawła Olewnika, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych,

3) Pana Jarosława Klasę, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła w dniu 8 lutego 2016 roku Uchwałą Nr 1514/V/2016.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowo powołani członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1142).

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Zarządu zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).