Platforma zakupowa

Powołanie członków Zarządu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 24 kwietnia 2014 r. podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO:

  1. Pana Jacka Neska, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych,
  2. Pana Łukasza Hadyś, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych,
  3. Pana Wojciecha Derda, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych,
  4. Pana Dariusza Browarek, jako Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie Spółki.

Pan Jacek Neska, Pan Wojciech Derda, Pan Dariusz Browarek zostali powołani z dniem 24 kwietnia 2014 r., natomiast Pan Łukasz Hadyś z dniem 12 maja 2014 r.

Decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła w dniu 26 lutego 2014 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowo powołani członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Zarządu zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).