Platforma zakupowa

Powołanie członków Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 20 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu procedury wyborczej na przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej PKP CARGO, podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 20 maja 2016 r. zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO VI kadencji:

  • Pana Krzysztofa Antoniego Czarnotę,
  • Pana Marka Janusza Podskalnego,
  • Pana Tadeusza Stachaczyńskiego.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Panów Krzysztofa Antoniego Czarnoty, Marka Janusza Podskalnego oraz Tadeusza Stachaczyńskiego, zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu. Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, żaden z trzech nowo powołanych członków Rady Nadzorczej PKP CARGO nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r., iż Rada Nadzorcza PKP CARGO nie podjęła uchwały w przedmiocie stwierdzenia ważności i prawidłowości wyboru przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej, tj. Pana Edwarda Kłosa oraz Pana Wojciecha Flachta, co wówczas byłoby równoznaczne z powołaniem tych przedstawicieli pracowników do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Ponadto, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej PKP CARGO V kadencji z dniem 11 maja 2016 r., tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, zostały rozpisane wybory na przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO VI kadencji. Skład Rady Nadzorczej VI kadencji przedstawia się następująco:

1) Pan Mirosław Pawłowski,
2) Pan Andrzej Wach,
3) Pani Małgorzata Kryszkiewicz,
4) Pan Czesław Warsewicz,
5) Pan Jerzy Kleniewski,
6) Pan Raimondo Eggink,
7) Pani Zofia Dzik,
8) Pan Krzysztof Czarnota,
9) Pan Marek Podskalny,
10) Pan Tadeusz Stachaczyński.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133).