Platforma zakupowa

Powołanie członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. – korekta raportu

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o otrzymaniu w dniu 11 maja 2016 r. od Polskie Koleje Państwowe S.A. („PKP”) – akcjonariusza Spółki, pisma złożonego w uzupełnieniu pisma z dnia 09 maja 2016 r. opublikowanego przez Spółkę raportem bieżącym nr 30/2016 z dnia 09 maja 2016 r, w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

W przesłanym piśmie PKP poinformowało, iż dokonane pismem z dnia 09 maja 2016 r. powołanie pięciu osób do składu Rady Nadzorczej VI kadencji PKP CARGO skuteczne jest z dniem 11 maja 2016 r., tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Radę Nadzorczą V kadencji.

Jednocześnie PKP poinformowało, iż powołanie na podstawie z § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, szóstego przedstawiciela PKP do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO zostanie dokonane w terminie późniejszym oddzielnym pismem. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami żaden z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej PKP CARGO nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1142).

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133).