Platforma zakupowa

Powołanie członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w trybie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 Statutu Spółki w związku z § 27 ust. 4 Statutu Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

  1. Stanisława Knaflewskiego;
  2. Pawła Rukę.

Uchwały dotyczące powołania członków Rady Nadzorczej weszły w życie z dniem podjęcia.

Pan Paweł Ruka oraz Pan Stanisław Knaflewski złożyli Spółce oświadczenia, że spełniają kryteria niezależności określone w: (i) Załączniku II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), (ii) art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdania finansowego oraz o nadzorze publicznym oraz (iii) § 21 Statutu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, że począwszy od dnia 17 grudnia 2013 r., rozpoczyna stosowanie rekomendacji 6 części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, odnoszącej się do kryterium niezależności członków rad nadzorczych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z dnia 28.02.2009 r. poz. 259 z póź. zm).