Platforma zakupowa

Powołanie członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o otrzymaniu w dniu 09 maja 2016 r. od Polskie Koleje Państwowe S.A. – akcjonariusza Spółki, pisma złożonego w związku z § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, o powołaniu do składu Rady Nadzorczej VI kadencji spółki PKP CARGO następujących osób:

1) Pana Mirosława Pawłowskiego,

2) Pana Andrzeja Wacha,

3) Panią Małgorzatę Kryszkiewicz,

4) Pana Czesława Warsewicza,

5) Pana Jerzego Kleniewskiego.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione przez Spółkę w raporcie bieżącym Nr 76/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133).