Platforma zakupowa

Powołanie Członka Zarządu PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 24 sierpnia 2020 r. powołany został w skład Zarządu PKP CARGO z dniem 1 września 2020 r. Pan Piotr Wąsaty. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła mu funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Wąsaty nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W związku z powołaniem nowego Członka Zarządu, skład Zarządu przedstawia się następująco:

1) Pan Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu
2) Pan Leszek Borowiec – Członek Zarządu ds. Finansowych
3) Pan Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych
4) Pan Piotr Wąsaty – Członek Zarządu ds. Handlowych
5) Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).