Platforma zakupowa

Powołanie Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o otrzymaniu w dniu 14 stycznia 2021 r. od Polskie Koleje Państwowe S.A. – akcjonariusza Spółki, pisma złożonego w związku z § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, o powołaniu do składu Rady Nadzorczej z dniem 14 stycznia 2021 r. Pana Marcina Kowalczyka.

Informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Kowalczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W wyniku dokonanych zmian, skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1) Pan Krzysztof Mamiński,
2) Pan Władysław Szczepkowski,
3) Pan Paweł Sosnowski,
4) Pan Krzysztof Czarnota,
5) Pan Jerzy Sośnierz,
6) Pan Tadeusz Stachaczyński,
7) Pan Dariusz Górski,
8) Pani Zofia Dzik,
9) Pani Izabela Wojtyczka
10) Pan Antoni Duda
11) Pan Marcin Kowalczyk

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).