Platforma zakupowa

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 24 listopada 2014 r. otrzymał od PKP S.A. – akcjonariusza Spółki, pismo z dnia 24 listopada 2014 r. złożone w związku z § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, o powołaniu Pana Sławomira Baniaka z dniem 24 listopada 2014 r. w skład Rady Nadzorczej PKP CARGO jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Sławomir Baniak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunkach Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (specjalizacja: Handel Zagraniczny) oraz Finanse i Rachunkowość (specjalizacja: Doradztwo Inwestycyjne). Karierę zawodową rozpoczął w instytucjach rynku kapitałowego. W okresie 2011 – 2012 zatrudniony kolejno na stanowiskach Asystenta Analityka i Analityka w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PKO TFI S.A., gdzie zajmował się analizami i wydawaniem rekomendacji dla spółek z różnych sektorów. Od 2012 roku zatrudniony w PKP S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Analiz Rynkowych, gdzie pracował m.in. nad przeprowadzeniem transakcji IPO PKP CARGO. Pan Sławomir Baniak piastuje również stanowisko Przewodniczącego Społecznego Zespołu Doradców w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Sławomir Baniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133).