Platforma zakupowa

Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. kończące spór zbiorowy

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, “PKP CARGO”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku, niniejszym informuje o zawarciu w dniu 16 listopada 2016 r. porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. („Porozumienie”).

Zawarcie Porozumienia kończy spór zbiorowy wszczęty 2 lipca 2015 r. Na mocy Porozumienia, Strony postanowiły z okazji 15-lecia powstania Spółki, wypłacić jednorazową nagrodę specjalną w kwocie 800 zł brutto dla pracowników PKP CARGO S.A. będącym w stanie zatrudnienia i posiadającym minimum 1 rok stażu pracy. Ponadto, Strony postanowiły powołać zespół w celu realizacji wystąpienia pokontrolnego Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie z 15 października 2015 r.

Podstawa prawna szczegółowa:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne