Platforma zakupowa

Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, “PKP CARGO”) informuje o zawarciu w dniu 06 listopada 2018 r. porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. („Porozumienie”), („Strony”).

Na mocy Porozumienia, Strony postanowiły, że w PKP CARGO S.A. zostanie uruchomiony pilotażowy program kwartalnej premii zadaniowej za IV kwartał 2018 r. Spółka oszacowała, że przy pełnej realizacji założonych celów, wartość dodatkowych wypłat wyniesie ok. 29,3 mln zł.

Dodatkowo, realizując ustalenia Porozumienia pomiędzy Stronami z dnia 15 czerwca 2018 r. Strony ustaliły, że o ile potwierdzą się szacunkowe wyniki Grupy PKP CARGO za 9 miesięcy 2018 r., zwiększeniu ulegnie wysokość gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza. Spółka oszacowała, iż wpływ tego wzrostu na wynik Spółki w 2018 r. wyniesie ok. 13,9 mln zł.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż po uwzględnieniu powyższych wartości, prognozowany poziom EBITDA Grupy PKP CARGO na rok 2018 nie będzie niższy niż 904,8 mln zł, a pozostałe pozycje opublikowane raportem bieżącym nr 26/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. zachowają swój prognozowany poziom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR