Platforma zakupowa

Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o zawarciu w dniu 27 sierpnia 2021 r. porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A. („Porozumienie”), („Strony”).

Na mocy Porozumienia, Strony ustaliły, że:

1. uprawnionym pracownikom wypłacona zostanie jednorazowa nagroda w wysokości 500 zł brutto;

2. kwota gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza zwiększona zostanie o 800 zł.

Spółka oszacowała, że łączny koszt nagrody i zwiększenia gratyfikacji wyniesie około 23,9 mln zł, z czego koszt 21,4 mln zł ujęty zostanie w wynikach za III kwartał 2021 r., koszt 2,5 mln zł ujęty zostanie w wynikach za IV kwartał 2021 r.

Realizacja powyższych ustaleń będzie oznaczać wykonanie przez Spółkę postanowień zawartych w Pakcie Gwarancji Pracowniczych z 2 września 2013 r.

W styczniu 2022 r. Strony podejmą rozmowy dot. wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia 2022 r. z uwzględnieniem wyników finansowych za rok 2021 oraz bieżącej sytuacji Spółki.

Jednocześnie Strony rekomendują wypłacenie gratyfikacji w spółkach Grupy PKP CARGO na zasadach analogicznych jak w Porozumieniu, o ile będzie to uzasadnione sytuacją ekonomiczną spółek z Grupy PKP CARGO

Podstawa prawna: art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR