Platforma zakupowa

Podział PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2013 r. został zarejestrowany podział Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, dalej: „k.s.h.”), tj. przez przeniesienie części majątku Spółki na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie) („Podział”). Spółką nowo zawiązaną w wyniku Podziału jest Windykacja Kolejowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 487558. Podział został przeprowadzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki nr 63/2013 z dnia 18 października 2013 r. oraz uchwały nr 1 jedynego wspólnika spółki Windykacja Kolejowa sp. z o.o. w organizacji z dnia 18 października 2013 r.

Działalność spółki Windykacja Kolejowa sp. z o.o. obejmuje:

  1. dochodzenie wszelkich roszczeń odszkodowawczych oraz związanych z nimi pozostałych roszczeń przysługujących Spółce jako przewoźnikowi kolejowemu w stosunku do Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (lub spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) w związku z wadliwą implementacją do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa, zmienionej dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.; oraz
  2. dochodzenie innych roszczeń przysługujących Spółce wobec Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Jedynym wspólnikiem spółki Windykacja Kolejowa sp. z o.o. jest jedyny akcjonariusz Spółki w dniu podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie Podziału, tj. w dniu 18 października 2013 r., czyli Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 19193.

Windykacja Kolejowa sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 listopada 2013 r. Zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h., jest to również dzień wydzielenia.

Uchwała o Podziale Spółki została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 grudnia 2013 r.

W wyniku Podziału Spółka nie została wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).