Platforma zakupowa

Podsumowanie realizacji Programu Dobrowolnych Odejść w PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji poufnej

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. niniejszym informuje, iż ostateczna wartość zobowiązań wynikających z przeprowadzenia Programu Dobrowolnych Odejść („PDO”, „Program”) u każdego z pracodawców działających w Spółce wyniesie łącznie 64,6 mln zł.

Wnioski o przystąpienie do PDO złożyło łącznie 1193 pracowników Spółki. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości realizowanych procesów oraz ze względu na uwarunkowania ekonomiczne 319 zainteresowanych pracowników nie uzyskało zgody na skorzystanie z Programu.

874 pracowników Spółki, którzy uzyskali zgodę pracodawców na przystąpienie do PDO, przestanie być zatrudniona w Spółce począwszy od dnia 1 lipca 2015 r. Wypłata odpraw w ramach PDO nastąpi w dwóch transzach: I transza w wysokości ok. 55 mln zł zostanie wypłacona razem z wynagrodzeniem za czerwiec 2015 r., II transza, która wyniesie ok. 9,6 mln zł, zostanie wypłacona w lutym 2016 r.

Rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu PDO w wysokości 64,6 mln zł obciąży wynik finansowy Spółki za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).