Platforma zakupowa

Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) w uzupełnieniu treści raportu bieżącego nr 21/2013 z dnia 8 listopada 2013 r., dotyczącego podsumowania oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii A („Akcje”), informuje, iż łączne koszty przeprowadzenia oferty publicznej Akcji obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Emitenta faktur wyniosły: 7 722 tys. zł netto, w tym:

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 2 792 tys. zł,
  2. Sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2 137 tys. zł,
  3. Łączne wynagrodzenie subemitentów: 1 498 tys. zł, w tym:i. Goldman Sachs International: 727 tys. zł
    1. Morgan Stanley & Co. International plc: 672 tys. zł
    2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie: 99 tys. zł
  4. Promocja oferty: 1 295 tys. zł.

Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą wyniósł: 0,36 zł.

Powyższe koszty obciążają wynik Emitenta i zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w kosztach działalności operacyjnej.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z dnia 28.02.2009 r. poz. 259 z póź. zm).