Platforma zakupowa

Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji serii C spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) w uzupełnieniu treści raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 14 marca 2014 r., dotyczącego podsumowania oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C („Akcje”), które były przedmiotem oferty publicznej skierowanej do Uprawnionych Pracowników („Oferta”) i przeprowadzonej na podstawie memorandum informacyjnego Spółki sporządzonego zgodnie z art. 39 w zw. z art. 7 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539) („Memorandum”), informuje, iż łączne koszty przeprowadzenia Oferty obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Emitenta faktur wyniosły: 949 tys. zł netto, w tym:

  1. Koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 909 tys. zł,
  2. Koszty sporządzenia Memorandum, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 25 tys. zł,
  3. Koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
  4. Koszty promocji Oferty: 15 tys. zł.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję wyniósł: 0,02 zł.

Powyższe koszty w kwocie 398 tys. zł obciążają wynik Emitenta i zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w kosztach działalności operacyjnej, natomiast koszty w kwocie 551 tys. zł zostały ujęte w kapitale zapasowym jako korekta nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ceną nominalną wyemitowanych akcji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 pkt 12) i 13) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z póź. zm.).