Platforma zakupowa

Podpisanie znaczącej umowy

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. informuje, iż w dniu 11 lutego 2014 r. podpisana została Umowa o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2013/2014 („Umowa”) pomiędzy PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie („Przewoźnik”, „Spółka”), a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Zarządca”, „PKP PLK”). Umowa obowiązuje strony w okresie od 15 grudnia 2013 r. do dnia 13 grudnia 2014 r.

Przedmiotem umowy jest udostępnienie Spółce przez Zarządcę linii oraz odcinków kolejowych będących w zarządzie PKP PLK w celu realizacji przez Spółkę rozkładu jazdy pociągów 2013/2014. Umowa określa zamówione trasy pociągów, przy czym Spółka ma prawo zrezygnować z przydzielonej jej trasy. Możliwa jest również zmiana parametrów przydzielonej trasy w wyniku zastosowania innego rodzaju pojazdu trakcyjnego lub zwiększenia bądź zmniejszenia masy brutto pociągu.

Na podstawie Umowy Zarządca świadczy usługi podstawowe w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, które obejmują między innymi sporządzanie rocznego rozkładu jazdy w porozumieniu z Przewoźnikiem, zapewnianie dostępu do infrastruktury kolejowej zgodnie z przydzielonymi trasami pociągów, udostępnianie urządzeń sieci trakcyjnej, kierowanie i prowadzenie ruchu i zapewnienie na żądanie Spółki informacji związanych z przejazdem pociągu. Dodatkowo Zarządca świadczy usługi podstawowe dostępu do urządzeń związanych z obsługą pociągów oraz szereg usług dodatkowych obejmujących zapewnianie wsparcia w związku z niestandardowymi ładunkami i przygotowywaniem oraz przydziałem pociągów dodatkowych.

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej obejmują:

  • opłatę podstawową za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, obejmującą zrealizowane usługi;
  • opłatę rezerwacyjną, pobieraną za zamówioną i przydzieloną trasę pociągu, która nie została przez przewoźnika wykorzystana;
  • opłatę podstawową za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów, obejmującą zrealizowane usługi;
  • opłatę dodatkową, obejmującą zrealizowane usługi.

Ww. opłaty naliczane są w oparciu o Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK obowiązujący od 15 grudnia 2013 r. zatwierdzony przez Prezesa UTK Decyzją Nr DRRK-WKL-9110-11/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. oraz postanowienia Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2013/2014.

Przewidywana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 728 947 784 zł netto (896 605 774 zł brutto). Zmiana szacowanej wartości Umowy do +15% (słownie: zwiększenie o 15%) nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej.

Umowa określa kary umowne z tytułu opóźnień spowodowanych przez Przewoźnika lub przez Zarządcę.

W okresie od momentu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tj. od dnia 28 października 2013 r. wartość obrotów netto z tytułu pozostałych umów zawartych przez Spółkę oraz jej spółki zależne z PKP PLK wyniosła około 10 mln zł.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).