Platforma zakupowa

Podpisanie umowy z PKP Energetyka S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. informuje, iż w dniu 11 października 2018 r. została zawarta Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej i Usługi Dystrybucji („Umowa”) pomiędzy PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie („Odbiorca”, „Spółka”), a PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie („Dostawca”).

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej („Energia Trakcyjna”) oraz świadczenie usług dystrybucji Energii Trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną pociągami należącymi do Odbiorcy oraz na potrzeby pociągów uruchamianych przez innych przewoźników z wykorzystaniem lokomotyw elektrycznych Odbiorcy, którzy nie są obciążani za zużywaną energię elektryczną na podstawie odrębnych umów. Umowa określa wielkość mocy umownej w okresie rozliczeniowym i prognozowaną wielkość zużycia Energii Trakcyjnej.

Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przewidywana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 987 080 000 zł netto (1 214 108 400 zł brutto).

Cena sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorcy wyliczona jest zgodnie ze wzorem ustalonym dla lat 2019-2020. Model wyznaczania ceny energii obowiązującej w poszczególnych latach określa oferta sprzedaży energii elektrycznej, która stanowi integralną część Umowy.

Umowa określa, że w przypadku zmiany przepisów obowiązujących w dniu złożenia oferty, cena energii elektrycznej zostanie skorygowana na zasadach określonych w Umowie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR