Platforma zakupowa

Podpisanie umów ze spółkami z Konsorcjum Siemens

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o podpisaniu w dniu 28 stycznia 2019 r. z konsorcjum firm Siemens Mobility Sp. z o.o., oraz Siemens Mobility GmbH („Konsorcjum Siemens”) Aneksu („Aneks”) do Umowy na dostawę elektrycznych lokomotyw wielosystemowych VECTRON, zawartej w dniu 23 września 2015 r. Podpisanie Aneksu stanowi o skorzystaniu z określonego w Umowie z dnia 23 września 2015 r. i przysługującego PKP CARGO prawa opcji zwiększenia przedmiotu dostawy. O zawarciu Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 49/2015.

Przedmiot Aneksu obejmuje:
(i) dostawę 5 szt. fabrycznie nowych lokomotyw wielosystemowych Siemens VECTRON w wersji A01 posiadających dopuszczenie do eksploatacji na terenie Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, z dodatkowo zabudowanym systemem obserwacji szlaku,

(ii) świadczenie usług utrzymania lokomotyw,

(iii) wykonanie napraw rewizyjnych P4 w lokomotywach, przy czym wykonanie tej części przedmiotu umowy zależeć będzie od decyzji PKP CARGO,

(iv) dostawę i instalację aktualizacji pokładowego systemu ETCS do wersji Baseline 3 w lokomotywach z Aneksu.

Harmonogram zakłada dostawy lokomotyw w terminach:
(i) do 2019.07.19 – 3 szt.;

(ii) do 2020.01.15 – 2 szt.

Szacunkowa wartość Aneksu wynosi ok. 26 mln euro netto.

Wprowadzenie do eksploatacji kolejnych lokomotyw wielosystemowych pozwoli sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu oraz dalszemu rozwojowi przewozów międzynarodowych świadczonych przez PKP CARGO.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.