Platforma zakupowa

Podpisanie listu intencyjnego z PKP PLK S.A. w sprawie sprzedaży udziałów w spółce CARGOTOR Sp. z o.o.

Zarząd PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („PKP PLK”) Listu Intencyjnego, którego przedmiotem jest wyrażenie dalszego zainteresowania przez PKP CARGO i PKP PLK podjęciem działań zmierzających do przeprowadzenia transakcji nabycia przez PKP PLK od PKP CARGO 100% udziałów w CARGOTOR Sp. z o.o. („CARGOTOR”).

Strony oświadczyły, że z chwilą zawarcia niniejszego Listu Intencyjnego przystępują do kontynuowania wspólnych działań na rzecz realizacji ww. przedsięwzięcia i zobowiązują się do jego zakończenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r.

Powyższe przedsięwzięcie jest elementem szerszych działań Zarządu PKP CARGO S.A. mających na celu optymalizację struktury Grupy Kapitałowej i jej zasobów pod kątem bieżących działań i wyzwań biznesowych, przede wszystkim jej uproszczenie, które pozwoli na efektywne obsługiwanie złożonych projektów transportowych.
Zdaniem Zarządu działalność CARGOTOR jako zarządcy infrastruktury kolejowej nie wpisuje się bezpośrednio w łańcuch wartości Grupy. Zarząd obecnie widzi potrzebę koncentracji na działalności związanej z głównym obszarem biznesu PKP CARGO S.A., tj. świadczeniem usług operatora kolejowych przewozów towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej.

Równocześnie – mając na uwadze wystąpienie okresowych trudności finansowych oraz ograniczenie zadań w Spółce – Zarząd podejmuje wszelkie możliwe działania w celu podniesienia efektywności biznesowej, a także usprawnienia procesów i optymalizacji kosztowej. Kolejne istotne ustalenia w wyżej wymienionym przedmiocie Spółka przekaże w trybie raportu bieżącego.

CARGOTOR Sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem infrastrukturą torową i usługową oraz udostępnianiem infrastruktury przewoźnikom kolejowym na zasadach komercyjnych. Z uwagi na obecną intensyfikację działań związanych z realizowanymi w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze inwestycjami infrastrukturalnymi z celem udrożnienia połączeń kolejowych realizowanych via przejście graniczne w Małaszewiczach na granicy z Ukrainą, w które zaangażowane są zarówno CARGOTOR, jak i PKP PLK, Strony przewidują, że potencjalna transakcja nabycia udziałów w CARGOTOR przez PKP PLK spowoduje efekt synergii wskazanych podmiotów w ramach realizacji ww. inwestycji.
List intencyjny nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania żadnej ze stron.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.