Platforma zakupowa

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie potencjalnego nabycia przez PKP CARGO S.A. 100 proc. udziałów w CTL Logistics sp. z o.o.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 2 września 2014 r. z European Rail Freight II S.à r.l. („ERF II”), większościowym wspólnikiem spółki CTL Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („CTL”) listu intencyjnego („List Intencyjny”) w sprawie potencjalnego nabycia przez Spółkę 100% udziałów w CTL („Potencjalna Transakcja”) od wszystkich wspólników CTL („Potencjalni Sprzedający”). Na podstawie Listu Intencyjnego strony postanowiły rozpocząć negocjacje w celu uzgodnienia warunków Potencjalnej Transakcji.

Na podstawie Listu Intencyjnego ERF II wyraził także zgodę na złożenie przez Spółkę wniosku do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) o wyrażenie zgody na przejęcie przez Spółkę kontroli nad CTL („Wniosek”), a Spółka złożyła taki Wniosek do Prezesa UOKiK w dniu 2 września 2014 r.

Zawarcie Listu Intencyjnego nastąpiło w ramach prowadzonego przez Potencjalnych Sprzedających konkurencyjnego procesu sprzedaży udziałów w CTL, jednak zarówno zawarcie Listu Intencyjnego, jak i wyrażenie przez ERF II zgody na złożenie Wniosku, nie oznaczają udzielenia Spółce przez Potencjalnych Sprzedających wyłączności na negocjacje w sprawie Potencjalnej Transakcji.

Potencjalna Transakcja jest elementem realizacji strategii Spółki.

CTL i jej spółki zależne („Grupa CTL”) oferuje kompleksową obsługę logistyczną w zakresie transportu kolejowego i samochodowego towarów, spedycji, obsługi bocznic kolejowych, utrzymania taboru kolejowego, budowy i serwisu infrastruktury kolejowej, usług przeładunkowych, doradztwa celnego oraz zaopatrzenia w surowce. Grupa CTL prowadzi działalność głównie na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

W 2013 roku Grupa CTL przewiozła 12,6 mln ton towarów i zrealizowała pracę przewozową na poziomie 4.268,2 mln tkm brutto, wypracowując 726,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. Grupa CTL zatrudnia około 1.814 pracowników i zarządza taborem kolejowym obejmującym około 189 lokomotyw i 4.826 wagonów (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2013).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).