Platforma zakupowa

Podpisanie aneksów o wartości umowy znaczącej ze spółkami z Grupy ArcelorMittal

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o podpisaniu w dniu 28 kwietnia 2014 r. aneksów do umów świadczenia usług transportu kolejowego towarów, zawartych w dniu 20 kwietnia 2011 r. pomiędzy PKP CARGO a spółkami z Grupy ArcelorMittal: ArcelorMittal Poland S.A., ArcelorMittal Warszawa Sp.zo.o. oraz ArcelorMittal Ostrava a.s., obowiązujących w okresie od 01.07.2011 r. do 30.06.2014 r.

Podpisane aneksy przedłużają okres obowiązywania umów do dnia 30.06.2017 r. Szacunkowa wartość umów w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r. wyniesie 1.007.295,90 tys. zł.

Umową o najwyższej wartości jest umowa z ArcelorMittal Poland S.A. („Umowa”), której wartość w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r. jest szacowana na poziomie 850.940,98 tys. zł.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Spółkę na rzecz kontrahenta usług transportu kolejowego towarów.

W Umowie zapisano następujące kary umowne:

W przypadku wykonania w danym okresie rozliczeniowym przewozów na poziomie niższym od poziomu zadeklarowanego, Spółka jest uprawniona do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% iloczynu niezrealizowanej masy oraz średniej stawki z Umowy lub przedłużenia Umowy na czas oznaczony w celu wykonania przewozów. Umowa przewiduje możliwość niepełnej realizacji zadeklarowanej masy, w przypadku zaistnienia obiektywnych, określonych w Umowie przesłanek.

Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienie do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Warunki aneksowanej Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W okresie od momentu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tj. od dnia 28 października 2013 r. wartość obrotów netto z tytułu realizacji umów zawartych przez Spółkę oraz jej spółki zależne z Grupą ArcelorMittal wyniosła około 221 mln zł.

Łączna wartość aneksowanych umów ze spółkami z Grupy ArcelorMittal przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, co stanowi podstawę publikacji niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).