Platforma zakupowa

Podpisanie aneksów do umów zawartych ze spółkami z Grupy ArcelorMittal

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o podpisaniu w dniu 30 czerwca 2017 r. aneksów do umów zawartych w dniu 20 kwietnia 2011 r. pomiędzy PKP CARGO a spółkami z Grupy ArcelorMittal (ArcelorMittal Poland S.A., ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. oraz ArcelorMittal Ostrava a.s) i obowiązujących w okresie od 01.07.2011 r. do 30.06.2017 r. z późniejszymi aneksami (Raport bieżący nr 28/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.).

Przedmiotem ww. umów jest świadczenie przez Spółkę na rzecz kontrahentów usług transportu kolejowego towarów, a podpisane aneksy przedłużają okres ich obowiązywania do dnia 30.06.2020 r. Wartość współpracy w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. Spółka szacuje na 1 268 569,30 tys. PLN

Umową o najwyższej wartości jest umowa z ArcelorMittal Poland S.A. („Umowa”), której wartość w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. jest szacowana na poziomie 1 061 467,39 tys. PLN

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Spółkę na rzecz kontrahenta usług transportu kolejowego towarów.

W Umowie zapisano następujące kary umowne:

W przypadku wykonania w danym okresie rozliczeniowym przewozów na poziomie niższym od poziomu zadeklarowanego, Spółka jest uprawniona do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% iloczynu niezrealizowanej masy oraz średniej stawki z Umowy lub przedłużenia Umowy na czas oznaczony w celu wykonania przewozów. Umowa przewiduje możliwość niepełnej realizacji zadeklarowanej masy, w przypadku zaistnienia obiektywnych, określonych w Umowie przesłanek.

Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienie do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Warunki aneksowanej Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie przedmiotowej Umowy stanowi element realizacji założeń biznesowych Spółki i świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na usługi świadczone przez PKP CARGO, a tym samym potwierdza rosnącą pozycję spółki na rynku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.