Platforma zakupowa

Otrzymanie informacji o spełnieniu drugiego z warunków zawieszających określonych w umowie dotyczącej nabycia przez PKP CARGO S.A. 80% udziałów w spółce Advanced World Transport B.V.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. oraz do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2015 r. Spółka otrzymała informację od pana Zdenka Bakali oraz The Bakala Trust o spełnieniu się drugiego z warunków zawieszających, określonych w umowie dotyczącej nabycia przez Spółkę 60.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki Advanced World Transport B.V. z siedzibą w Amsterdamie („AWT”), stanowiących 80% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym AWT i uprawniających do wykonywania 80% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników AWT („Transakcja”), polegającego na uzyskaniu potwierdzenia przez niektóre spółki z grupy AWT od banków i innych instytucji finansowych finansujących działalność grupy AWT, że realizacja Transakcji nie będzie stanowić naruszenia umów zawartych z tymi instytucjami.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 4)oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).