Platforma zakupowa

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentacją, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 26 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie.

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pkt 17 oraz projekty uchwał uwzględniają żądanie akcjonariusza Spółki, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczące podjęcia przez Zgromadzenie uchwał w sprawie zmiany §12, §17, §19 i §25 Statutu PKP CARGO S.A.

Wniosek z żądaniem akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.