Platforma zakupowa

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z treścią projektów uchwał z dokumentacją. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 29 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. uchwałą Nr 75/VII/2022 z dnia 23 maja 2022 roku  pozytywnie zaopiniowała porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.