Platforma zakupowa

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 2) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zasadą II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).