Platforma zakupowa

Odwołanie Członków Zarządu PKP CARGO S.A. oraz oddelegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członków Zarządu

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała z dniem 24 kwietnia 2024 r. ze składu Zarządu PKP CARGO S.A.:
– Pana Dariusza Seligę Prezesa Zarządu,
– Pana Marka Olkiewicza Członka Zarządu ds. Operacyjnych
oraz z upływem dnia 25 kwietnia 2024 r.:
– Pana Macieja Jankiewicza Członka Zarządu ds. Finansowych i powierzenia mu obowiązków Prezesa Zarządu.
Przyczyny odwołania nie zostały wskazane.

Jednocześnie w dniu 24 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować:
– Pana Marcina Wojewódkę, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., do czasowego, tj. od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 25 lipca 2024 r. wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu,
– Panią Monikę Starecką, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., do czasowego, tj. od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 25 lipca 2024 r. wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki oraz powierzyć jej pełnienie obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych,
– Pana Pawła Miłka, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., do czasowego, tj. od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 25 lipca 2024 r. wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Członka Zarządu ds. Handlowych.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe Spółka opublikowała raportem bieżącym nr 12/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.