Platforma zakupowa

Odwołanie Członka Zarządu PKP CARGO S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Jacka Rutkowskiego Członka Zarządu ds. Handlowych ze składu Zarządu PKP CARGO S.A.

Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przyczyny odwołania nie zostały wskazane.

 

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.