Platforma zakupowa

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o otrzymaniu w dniu 24 lipca 2020 r. od Polskie Koleje Państwowe S.A. – akcjonariusza Spółki, oświadczenia złożonego na podstawie § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej z dniem 24 lipca 2020 r. Pani Małgorzaty Kryszkiewicz.

W wyniku dokonanych zmian, skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1) Pan Krzysztof Mamiński,

2) Pan Mirosław Antonowicz,

3) Pan Władysław Szczepkowski,

4) Pan Paweł Sosnowski,

5) Pan Krzysztof Czarnota,

6) Pan Jerzy Sośnierz,

7) Pan Tadeusz Stachaczyński,

8) Pan Dariusz Górski,

9) Pani Zofia Dzik,

10) Pani Izabela Wojtyczka.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).