Platforma zakupowa

Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Pana Krzysztofa Mamińskiego, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO, do czasowego, tj. od dnia 27 stycznia 2018 r. do dnia 26 marca 2018 r., wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO.

Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej Pana Krzysztofa Mamińskiego wraz z oświadczeniem Spółka opublikowała raportem bieżącym Nr 3/2017 z dnia 07 marca 2017 r.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Nadzorczej, skład Zarządu będzie przedstawiał się następująco:

1)         Pan Krzysztof Mamiński – p.o. Prezesa Zarządu

2)         Pan Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych

3)         Pan Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych

4)         Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133 z późn. zm.).