Platforma zakupowa

Oddalenie wniosku o zmianę Statutu Spółki

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. _”Spółka”_ informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o oddaleniu w dniu 01 czerwca 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wniosku Spółki w zakresie rejestracji zmiany w § 23 Statutu Spółki polegającej na dodaniu ust. 4 o treści:

„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z zastrzeżeniem, że pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoływane jest przez Zarząd Spółki nie później, niż w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji; do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji pierwszemu posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Prezes Zarządu.”.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.