Platforma zakupowa

Oddalenie wniosku o zmianę Statutu Spółki – uzupełnienie

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia 01 czerwca 2023 roku uzupełnia informację o datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które uchwaliło zmianę w Statucie Spółki wraz z numerem uchwały.

Oddalony przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek w zakresie rejestracji zmiany §23 Statutu Spółki polegającej na dodaniu ust. 4, dotyczył uchwały nr 10/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmiany Statutu.

Szczegółowa podstawa prawna:

par. 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.