Platforma zakupowa

Obroty i szacunek o wartości umowy znaczącej ze spółkami z grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku z powzięciem przez Spółkę w dniu 12 listopada 2014 r. informacji o zawarciu dwóch aneksów do umów kolejowych przewozów towarowych ze spółkami z Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej („GK JSW”), łączna szacowana wartość przyszłych przychodów z umów zawartych bądź aneksowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy przez Grupą Kapitałową PKP CARGO („GK PKP CARGO”) oraz GK JSW, wraz z wartością obrotów handlowych zrealizowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy GK PKP CARGO oraz GK JSW osiągnęła kwotę około 340 mln zł. Wartość ta przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Umową o najwyższej wartości jest ”Umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług  przewozowych” zawarta w dniu 4 czerwca 2003 r. pomiędzy Spółką a JSW Koks S.A., Polski Koks S.A. i JSW S.A. („Klient”) („Umowa”), której szacunkowa wartość w okresie od dnia  01.01.2014 do dnia 31.12.2017 wynosi około 136 mln zł.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Spółkę na rzecz Klienta usług transportu kolejowego towarów.

W Umowie zapisano następujące kary umowne:

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym Spółka stwierdzi wykonanie przewozów na poziomie  niższym od poziomu zadeklarowanego, jest ona uprawniona do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% iloczynu niezleconej do przewozu masy oraz średniej stawki z Umowy. Opłata dodatkowa nie będzie naliczana w stosunku do masy, która nie została zlecona przez Klienta w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych uzasadnionych i niezależnych od Klienta przyczyn określonych w Umowie.

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym Klient stwierdzi wykonanie przewozów na poziomie niższym od masy wskazanej w Umowie, jest on uprawniony do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% iloczynu masy, dla której nie nastąpiło wykonanie usługi przewozu oraz średniej stawki z Umowy. Opłata dodatkowa nie będzie naliczana w stosunku do masy, która nie została wykonana przez Spółkę w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych, uzasadnionych i niezależnych od Spółki przyczyn określonych w Umowie. W przypadku gdy ww. opłaty dodatkowe nie pokryją poniesionej szkody, zarówno Spółka jak i Klient mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133).