Platforma zakupowa

Nabycie pozostałych udziałów w Advanced World Transport B.V.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w  nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 oraz 27/2017 informuje, iż w dniu 25 października 2017 r. otrzymał od Minezit SE („MSE”) wezwanie do udziału w akcie notarialnym przed holenderskim notariuszem, w dniu 2 listopada 2017 r. w Amsterdamie, celem dokonania zapłaty ceny opcji sprzedaży 15.000 udziałów stanowiących pozostałe 20% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Advanced World Transport B.V. z siedzibą w Amsterdamie w wysokości 27.000.000 EUR (dwadzieścia siedem milionów euro).

Zmiana pierwotnego terminu zapłaty wynika z ustaleń stron.

Tym samym Spółka stanie się właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym ww. spółki.

Advanced World Transport B.V. i jej spółki zależne („Grupa AWT”) są jednym z największych przedsiębiorstw usługowych w branży towarowego transportu kolejowego w Europie. Grupa AWT świadczy swoje usługi w Republice Czeskiej, na Słowacji, Słowenii, Węgrzech, w Polsce, Niemczech, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. Grupa AWT świadczy głównie kompleksowe usługi przede wszystkim dla dużych zakładów przemysłowych oraz specjalizuje się w przewozach towarów ciężkich i masowych, w tym węgla, stali oraz części samochodowych.