Platforma zakupowa

Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 27 maja 2024 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez Pana Marcina Wojewódkę – p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. wraz z korektą przedmiotowego zawiadomienia.

Treść zawiadomienie oraz korekta stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze