Platforma zakupowa

List intencyjny PKP CARGO S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) w dniu dzisiejszym wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółką Akcyjną („ARP”) z siedzibą w Warszawie listem intencyjnym („List Intencyjny”) zadeklarował zainteresowanie podjęciem wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie uruchomienia działalności polegającej na produkcji i naprawach wagonów do przewozów towarowych na potrzeby PKP CARGO („Wspólne Przedsięwzięcie”). Strony podejmą działania w celu wyboru lokalizacji Wspólnego Przedsięwzięcia na obszarze południowo-wschodniej Polski.

Wspólne Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez powołanie spółki celowej lub poprzez wykorzystanie istniejącej spółki kapitałowej nieprowadzącej działalności operacyjnej na dzień zawarcia Listu Intencyjnego. Wcześniej zostanie opracowany biznes plan, którego celem będzie potwierdzenie wykonalności i opłacalności realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia.

List Intencyjny obowiązuje do czasu podpisania pomiędzy Stronami umowy dot. realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

List Intencyjny stanowi jedynie wyraz intencji Stron podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań.

W dniu dzisiejszym List Intencyjny został podpisany przez PKP CARGO oraz ARP. Prowadzone są rozmowy dotyczące dołączenia do przedsięwzięcia spółki Wagony Świdnica Sp. z o.o.

O kolejnych istotnych zdarzeniach dot. Wspólnego Przedsięwzięcia, Spółka informować będzie w formie odrębnych raportów bieżących.

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne