Platforma zakupowa

Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 14/2022 – Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) dokonuje korekty załącznika do raportu bieżącego nr 14/2022 opublikowanego w dniu 22 kwietnia 2022 roku dotyczącego zmian w składzie Zarządu PKP Cargo S.A.

W przedmiotowym raporcie na skutek błędu technicznego został przekazany niewłaściwy załącznik.  Prawidłowy załącznik do raportu nr 14/2022, którym jest życiorys zawodowy Pana Jacka Rutkowskiego, Spółka przekazuje w załączeniu.

Treść raportu nr 14/2022 oraz drugiego załącznika pozostaje bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim