Platforma zakupowa

Informacje dotyczące projektu związanego z budową terminala multimodalnego w Karsznicach

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. (,,Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2019 z dnia 9 września 2019 r. oraz nr 25/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Zarządu Centralnego Terminala Multimodalnego Sp. z o.o. („CTM”) – spółki celowej założonej na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach”- pismo, iż w związku z przyznaniem dofinansowania innemu beneficjentowi oraz nieuwzględnieniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego protestu CTM od negatywnej oceny merytorycznej ww. projektu, Zarząd CTM podjął decyzję o zaniechaniu dalszej procedury odwoławczej od wyników konkursu.

Jednocześnie, w związku z faktem, iż terminal we wskazanej lokalizacji stanowiłby istotne uzupełnienie infrastruktury punktowej Grupy PKP CARGO, Zarząd Spółki zadecydował o podjęciu kroków w celu analizy innych rozwiązań, które umożliwiłyby realizację tej inwestycji przez PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o., jako spółki dedykowanej w ramach Grupy PKP CARGO do tego obszaru operacyjnego.

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.