Platforma zakupowa

Informacja PKP CARGO o sytuacji spółki zależnej AWT w związku z ogłoszeniem niewypłacalności OKD

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o sytuacji spółki zależnej AWT a.s. („AWT) i działaniach przez nią podjętych w związku z ogłoszeniem niewypłacalności OKD.

Z uwagi na fakt, że Grupa AWT jest dostawcą usługi transportu kolejowego dla OKD, zasadnym i oczekiwanym działaniem OKD, jest zachowanie priorytetu regulowania należności wobec AWT, co ma szczególne znaczenie dla spółki wydobywczej w celu zachowania płynności łańcucha dostaw.

W chwili obecnej, usługi dla OKD pozostają nadal świadczone przez AWT, niemniej, w celu wykluczenia ryzyka niewłaściwego i nieterminowego regulowania frachtów, wdrożona została między stronami zasada regulowania należności w formie przedpłat za świadczone usługi.

Istotnym jest dostrzeżenie, że niekorzystna sytuacja finansowa OKD, w znacznie mniejszym stopniu ograniczy działalność spółki AWT Rekultivace a.s, która zajmie się m. in. rewitalizacją terenów poprzemysłowych, pracami rozbiórkowymi, likwidacją wyrobisk, zarządzaniem obiektami przeznaczonymi do zagospodarowania odpadów. Środki na działalność z zakresu rekultywacji terenów powydobywczych, zgodnie z prawem czeskim, zabezpieczane są w okresie prowadzenia działalności wydobywczej.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.