Platforma zakupowa

Informacja o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. wprowadzonej na żądanie akcjonariusza

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 21 października 2020 r., informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki – Polskie Koleje Państwowe S.A. („PKP S.A.”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2020 r. („NWZ”) następującego punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje o zmianie porządku obrad NWZ.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o wystąpieniu do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wnioskiem dot. zaopiniowania przedmiotowej zmiany.

Żądanie PKP S.A. wraz z projektem uchwały oraz treść zmienionego porządku obrad NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.