Platforma zakupowa

Informacja o zmianach w porządku obrad wprowadzonych na żądanie akcjonariusza oraz zamierzone zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące

Zarząd Spółki pod firmą „PKP CARGO S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PKP CARGO”), informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”), na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 maja 2017 r. („ZWZ”, raport bieżący nr 9/2017) następujących punktów:

„1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 2 Statutu PKP CARGO S.A.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 Statutu PKP CARGO S.A.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu PKP CARGO S.A.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu PKP CARGO S.A.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu PKP CARGO S.A.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 Statutu PKP CARGO S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu PKP CARGO S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 29 Statutu PKP CARGO S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.”

wraz z projektami uchwał do ww. punktów porządku obrad.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje o zmianie porządku obrad ZWZ. Treść zmienionego porządku obrad ZWZ oraz projekty uchwał ZWZ uwzględniające żądanie Akcjonariusza stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.