Platforma zakupowa

Informacja o zasięgu i czasie trwania kroczącego strajku generalnego w PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 68/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. oraz 62/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zasięgu oraz czasu trwania strajku generalnego, otrzymane od działających w Spółce pracodawców, sporządzone i przekazane przez organizacje związkowe na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. 1991 nr 55 poz. 236).

Zgodnie z otrzymanymi na dzień dzisiejszy zawiadomieniami, bezterminowy strajk generalny rozpocznie się w dniu 18 grudnia 2015 r. obejmie:

1) Zakład Śląski o godz. 9.00,
2) Zakład Wschodni o godz. 9.00,
3) Zakład Północny o godz. 14.00,
4) Zakład Południowy o godz. 11.00.

Ze względu na brak wiedzy o charakterze działań podejmowanych w przebiegu strajku generalnego, Spółka nie jest w stanie oszacować potencjalnych skutków finansowych.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).