Platforma zakupowa

Informacja o zamierzonej zmianie treści statutu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 7 marca 2014 r. uchwały o przydziale 1.448.902 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, oferowanych w ramach oferty publicznej przeprowadzonej na podstawie memorandum informacyjnego Spółki sporządzonego zgodnie z art. 39 w zw. z art. 7 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539) w wykonaniu uchwały nr 60/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 października 2013 r. („Uchwała”), Zarząd Spółki w dniu 11 marca 2014 r. na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz § 1 ust. 2 Uchwały złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz o dookreśleniu treści § 6 ust. 1 statutu Spółki. W związku z powyższym, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z kwoty 2.166.900.750 zł (słownie: dwa miliardy sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 2.239.345.850 zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 1.448.902 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcji zwykłych imiennych serii C Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy ogólna liczba akcji oraz głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosić będzie 44.786.917 (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście).

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy, statut Spółki zostanie zmieniony w następujący sposób:

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.166.900.750 zł (słownie: dwa miliardy sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

  1. 43.338.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda; oraz
  2. 15 (słownie: piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda.”

Nowe brzmienie §6 ust. 1 statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.239.345.850 zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

  1. 43.338.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela  serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda;
    1. 15 (słownie: piętnaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda;
    2. 1.448.902 (słownie: milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcje zwykłe imienne serii C o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda.”

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z dnia 28.02.2009 r. poz. 259 z póź. zm).