Platforma zakupowa

Informacja o wniesieniu powództw o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 29 września 2015 r.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, że powziął informację o wniesieniu do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, trzech powództw o stwierdzenie nieważności niektórych uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO w dniu 29 września 2015 r. („NWZ Spółki”) oraz prowadzeniu przez ww. Sąd następujących postępowań:

1) sprawy z powództwa Pana Krzysztofa Czarnoty przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwał NWZ Spółki nr 14/2015 w sprawie zmiany § 14 Statutu PKP CARGO oraz nr 15/2015 w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki (sygn. akt: XVI GC 1091/15);

2) sprawy z powództwa Pana Mariana Koguta przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ Spółki nr 12/2015 w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej PKP CARGO, na podstawie której odwołano Pana Krzysztofa Czarnotę ze składu Rady Nadzorczej Spółki (sygn. akt: XVI GC 1092/15);

3) sprawy z powództwa Pana Krzysztofa Czarnoty przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ Spółki nr 12/2015 w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej PKP CARGO, na podstawie której odwołano Pana Krzysztofa Czarnotę ze składu Rady Nadzorczej Spółki (sygn. akt: XVI GC 1093/15).

Jednocześnie Zarząd PKP CARGO wyjaśnia, iż o podjęciu oraz treści ww. uchwał NWZ Spółki poinformowano za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki nr 50/2015 oraz 51/2015 z dnia 29 września 2015 r.

Ponadto Zarząd PKP CARGO wskazuje, iż w dniu 22 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał NWZ Spółki nr 14/2015 oraz 15/2015, dotyczących modyfikacji odpowiednio § 14 i § 19 Statutu PKP CARGO, o czym Spółka poinformowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 54/2015 z dnia 23 października 2015 r. W konsekwencji, mimo wniesienia przez Pana Krzysztofa Czarnotę wskazanego powyżej powództwa (pkt. 1 powyżej), zmiany w Statucie PKP CARGO dokonane przez NWZ Spółki weszły w życie oraz pozostają skuteczne.

Dodatkowo Zarząd PKP CARGO informuje, że w dniu 11 stycznia 2016 r. – na podstawie wniosku uprawnionego akcjonariusza Spółki – zostało zwołane na dzień 8 lutego 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO, którego porządek obrad przewiduje m. in. powzięcie uchwał w sprawie zmiany § 14 oraz § 19 Statutu Spółki. Ogłoszenie o zwołaniu przedmiotowego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO, zamierzone zmiany Statutu Spółki oraz projekty odpowiednich uchwał przekazano do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki nr 4/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., a także umieszczono na stronie internetowej PKP CARGO pod adresem: https://www.pkpcargo.com w zakładce „Relacje inwestorskie” / „Walne Zgromadzenia”.

Podstawa prawna przekazania:

§ 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., Nr 133).