Platforma zakupowa

Informacja o wdrożeniu programu dobrowolnych odejść w Grupie PKP CARGO

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”), w związku z uzyskaniem zgód korporacyjnych wymaganych dla wdrożenia w spółkach Grupy Kapitałowej PKP CARGO („GK PKP CARGO”) modelu optymalizacji zatrudnienia w postaci Programu Dobrowolnych Odejść („PDO”), informuje iż maksymalna łączna wartość zobowiązań wynikających z realizacji PDO w Spółce i spółce zależnej PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. („CARGOTABOR”) jest szacowana na poziomie około 87 mln zł. Powyższa kwota zobowiązań zakłada, iż z PDO skorzysta około 1000 pracowników Spółki oraz około 300 pracowników spółki zależnej CARGOTABOR. Zapisy do PDO rozpoczną się 29 grudnia 2014 r i potrwają do 15 stycznia 2015 r. Warunkiem skorzystania z PDO przez pracownika jest uzyskanie zgody pracodawcy. Pracownicy, którzy przystąpią do PDO otrzymają potwierdzenie takiej zgody do 26 stycznia 2015 r. i przestaną być pracownikami danej spółki GK PKP CARGO od 1 lutego 2015 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu PDO, zostanie ujęta w księgach GK PKP CARGO po uzyskaniu przez Spółkę i CARGOTABOR informacji o faktycznej liczbie pracowników korzystających z PDO. Rezerwa ta obciąży wynik za IV kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).