Platforma zakupowa

Informacja o transakcjach na akcjach spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Pana Jakuba Karnowskiego w roku kalendarzowym 2013, których łączna wartość nie przekroczyła kwoty 5.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji:

  • w dniu 25 października 2013 r. Pan Jakub Karnowski nabył 245 akcji Spółki po cenie 68,00 zł za każdą akcję. Do transakcji kupna doszło w wyniku oferty publicznej przeprowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2013 r.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z §2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1950 z późn. zm.).