Platforma zakupowa

Informacja o transakcjach na akcjach spółki PKP CARGO S.A

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 5 listopada 2013 roku zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach na akcjach Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki:

  • w dniu 25 października 2013 roku nabyła 245 akcji Spółki po cenie 68,00 zł za każdą akcję, oraz
  • w dniu 30 października 2013 roku sprzedała 245 akcji Spółki po średniej cenie 80,62 zł za każdą akcję.

W zawiadomieniu wskazano, że do transakcji kupna doszło w wyniku oferty publicznej przeprowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2013 roku, natomiast do transakcji sprzedaży doszło w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej zawartej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych („Rozporządzenie”), osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na przekazanie danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.